Heeft u vragen?
Bel gerust: 030 - 688 86 52
We zijn vandaag geopend van 08:00 - 16:30
Telefonisch bereikbaar tussen 08:00 - 12:00

Algemene voorwaarden Tandartspraktijk IJsselstein

1. De Overeenkomst

Deze algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelovereenkomst op grond van artikel 7:446 lid 1 BW tussen Tandartspraktijk IJsselstein en de cliënt, hierna te noemen de Overeenkomst.

2. Uitvoering van de Overeenkomst

 • Tandartspraktijk IJsselstein staat er voor in dat de werkzaamheden die zij uit hoofde van deze Overeenkomst verricht voldoen aan de maatstaven die een goed hulpverlener in acht dient te nemen en in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen (waaronder de WGBO) alsmede met de algemeen geldende richtlijnen.
 • Tandheelkundige behandelingen vallen onder medische/ geneeskundige behandelingen. De (tand)arts heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.
 • Tandartspraktijk IJsselstein is bij uitvoering van de Overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Tandartspraktijk IJsselstein is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk.
 • Cliënt dient te allen tijde Tandartspraktijk IJsselstein volledig en waarheidsgetrouw te informeren inzake de algemene gezondheid van de cliënt en inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

3. Kosten

 • De kosten van een tandheelkundige behandeling worden gedeclareerd overeenkomstig de geldende UTP tarieven zoals die door de NZa zijn vastgesteld en zijn vastgelegd in de tariefbeschikking tandheelkundige zorg (www.NZa.nl).
 • Voor alle behandelingen die een totaalbedrag van EUR 250,- of meer bedragen, verstrekt Tandartspraktijk IJsselstein voorafgaand aan de behandeling een begroting.
 • Bij noodzakelijke wijziging van de behandeling als gevolg van onvoorziene complicaties tijdens de behandeling, die een overschrijding van de begroting tot gevolg hebben, zullen na overleg met de cliënt, de extra te maken kosten bij cliënt in rekening worden gebracht.
 • Techniekkosten worden apart in rekening gebracht. Op verzoek van cliënt of diens verzekeraar overlegt Tandartspraktijk IJsselstein hiervan de specificatie.

4. Annuleren van afspraken

 • Vastgestelde afspraken kunnen door cliënt kosteloos worden verzet of geannuleerd tot maximaal 24 uur voor het geplande tijdstip. Bij het niet of niet tijdig verzetten of annuleren van de afspraak zal Tandartspraktijk IJsselstein de gereserveerde tijd en/of afgesproken behandeling met code C90 in rekening brengen waarbij rekening wordt gehouden met de duur van de geplande behandeling.
 • Tandartspraktijk IJsselstein is te allen tijde bevoegd om vastgestelde afspraken met de cliënt te verzetten of te annuleren.

5. Annuleren van behandeling

Indien cliënt, nadat een behandelovereenkomst tot stand is gekomen, de behandeling geheel of gedeeltelijke annuleert, is Tandartspraktijk gerechtigd om alle in verband met die behandeling door haar en door derden gemaakte kosten geheel bij de cliënt in rekening te brengen.

6. Declaratie

 • Infomedics verzorgt voor Tandartspraktijk IJsselstein de declaraties. Hierop zijn de Infomedics betalingsvoorwaarden van toepassing. Deze betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gooi en Eemland onder nummer 04048143. De betalingsvoorwaarden liggen tevens ter inzage bij Tandartspraktijk IJsselstein, staan op de website van Tandartspraktijk IJsselstein en zijn beschikbaar bij Infomedics (www.infomedics.nl).
 • Indien nota’s door Infomedics wegens betalingsachterstand van de cliënt niet meer worden geaccepteerd, is Tandartspraktijk IJsselstein gerechtigd verdere behandeling op te schorten, of deze slechts te verrichten tegen directe betaling door cliënt.

7. Klachten

 • Klachten over de verrichte werkzaamheden of de factuur dienen door de cliënt binnen 30 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie maanden na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Tandartspraktijk IJsselstein.
 • Een klacht, als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van de cliënt niet op.
 • De klacht zal door Tandartspraktijk IJsselstein worden behandeld volgens de Klachtenregeling van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde.
 • Als een klacht gegrond is en herstel mogelijk is, zal Tandartspraktijk IJsselstein de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen.

8. Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van Tandartspraktijk IJsselstein is beperkt tot het bedrag waarop de door Tandartspraktijk IJsselstein afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van Tandartspraktijk IJsselstein onder deze verzekering. De patiënt kan deze polis desgewenst inzien op de praktijk van Tandartspraktijk IJsselstein.
 • Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.
 • Cliënt kan geen rechten ontlenen aan de berekening gemaakt door de software voor het controleren van vergoedingen bij zorgverzekeraars.

9. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen cliënt en Tandartspraktijk IJsselstein is het Nederlands recht van toepassing.

10. Overige bepalingen

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.